เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ,คู่มือประชาชน

คำแนะนำในการติดต่อขออนุญาต,การแจ้งการดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ ช่องทางการให้บริการ,

ขั้นตอน,ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบรายการเอกสาร,หลักฐานประกอบ,อัตราค่าธรรมเนียม ฯลฯ

  ⇒ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัด          จ้าง pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี pdf 300x300  ดาวน์โหลด

Loading...