เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

446955
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
660
334
1802
440429
1802
28685
446955

Your IP: 3.236.237.61
2023-10-05 02:24

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

   สภาพทั่วไปของตำบลบ้านค้อ

1.การปกครอง

     ตำบลบ้านค้อเดิมขึ้นกับตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และได้แยกตัวจากตำบลบ้านผือ เมื่อ พ.ศ.  2529  จัดรูปแบบการปกครองแบบสภาตำบลบ้านค้อและ ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2540  แบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  ดังนี้

 1. บ้านค้อ หมู่ 1             นายพรชัย  ปัญญาวิเศษ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 2. บ้านหนองกอง หมู่ 2     นายสายยนต์  มณีโรจน์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 3. บ้านนารายณ์ หมู่ 3       นายอ่อนศรี  พรมเทศ     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 4. บ้านนาคูณ หมู่ 4          นายบุญอุ้ม  กุลแสนเต่า   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 5. บ้านน้อยนารายณ์ หมู่ 5  นายหนูหริ่ง ผลทรัพย์    กำนันตำบลบ้านค้อ
 6. บ้านค้อน้อย หมู่ 6         นายสมัย  ผลทรัพย์       ผู้ใหญ่บ้าน       

2.อาณาเขตและการคมนาคม

   ตำบลบ้านค้อ มีเนื้อที่ประมาณ  36.06   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  22,537  ไร่ 
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านผือ   ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ประมาณ  7 กิโลเมตร  

                   ทิศเหนือ          จด      ตำบลนาข่า  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

                   ทิศใต้              จด      ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

                   ทิศตะวันออก      จด      ตำบลสายโศก  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

                   ทิศตะวันตก        จด      ตำบลกลางใหญ่  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

การคมนาคม

การเดินทางของตำบลบ้านค้อมีเส้นทางสายสำคัญ 3 สาย คือ

          -    ถนน อบจ.หมายเลข อด 4004  สายบ้านผือ - บ้านค้อ เป็นเส้นทางหลักระยะทาง 7 กิโลเมตร

 • ถนนลาดยางสายสามแยกบ้านค้อ – นาข่า ระยะทาง 4  กิโลเมตร
 • ถนนลาดยางสายสามแยกบ้านค้อ – นารายณ์ –วิทยาลัยภูมิบัณฑิต ระยะทาง 7  กิโลเมตร
 • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสลับกับถนนลาดยางสายยางภายในและระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

3.ประชากร

ตำบลบ้านค้อมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  3,131คน  แยกเป็นชาย  1,600 คน  หญิง  1,531  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย    86.55 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูลกรมการปกครอง  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2559) มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  947  ครัวเรือน

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

บ้านค้อหมู่ 1

253

219

472

บ้านหนองกอง หมู่ 2

254

238

492

บ้านนารายณ์ หมู่ 3

136

143

279

บ้านนาคูณ หมู่ 4

319

315

634

บ้านนารายณ์ หมู่ 5

230

214

444

บ้านค้อหมู่ 6

408

402

810

รวม

1,600

1,531

3,131

 

4.จำนวนครัวเรือน

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

บ้านค้อหมู่ 1

162

บ้านหนองกอง หมู่ 2

146

บ้านนารายณ์ หมู่ 3

75

บ้านนาคูณ หมู่ 4

206

บ้านนารายณ์ หมู่ 5

112

บ้านค้อหมู่ 6

246

รวม

947


5.ลักษณะภูมิประเทศ

           ตำบลบ้านค้อ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย เช่น ลำห้วยโมง ลำห้วยซีด ลำ

ห้วยน้ำฟ้า ลำห้วยซัน และลำห้วยดินดำ เป็นที่ที่ลำห้วยต่าง ๆ เหล่านี้ไหลมาบรรจบกันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วม

ทุกปี และเป็นปัญหาหลักของตำบลบ้านค้อ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อการทำนา ปลูกมันสำปะหลัง

ทำไร่อ้อย   ทำสวนยางพารา และปลูกปาล์ม และมีที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 5,334  ไร่

6.สภาพเศรษฐกิจ

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีชาวบ้านเพียงส่วนน้อยประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และ รับราชการประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 23,000บาท/คน/ปี มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปฐ.

จำนวน 5  ครัวเรือน

 7.สภาพสังคม

      ประชาชนตำบลบ้านค้อมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย นับถือศาสนาพุทธ และตำบลบ้านค้อได้ขึ้นชื่อว่ามีพระสงฆ์สายธรรมยุทธ ที่เป็นที่เคารพบูชาจากประชาชนทั่วทุกสารทิศและมีการเดินทางเพื่อเข้ามากราบไหว้เป็นประจำได้แก่

 1. หลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง ปัจจุบันมรณภาพไปแล้ว
 2. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ ตั้งอยู่ที่บ้านนาคูณ  หมู่ 4

      นอกจากนี้ในเขตตำบลบ้านค้อยังมีวัดกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านอีกจำนวน 9 วัด ซึ่งประชาชนชาวตำบลบ้านค้อได้ใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามแบบพุทธศาสนิกชนอย่างเคร่งครัด และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่คือวัฒนธรรมไทพวน ซึ่งถิ่นกำเนิดเดิมจากจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพากัน อพยพย้ายครอบครัวมาอยู่ตำบลบ้านผือก่อนครั้งแรก ต่อมาก็แยกตัวมาตั้งบ้านใหม่ ณ บริเวณตำบลบ้านค้อสืบเชื้อสายกันจนถึงปัจจุบัน

8.สภาพทางการศึกษา

ตำบลบ้านค้อ มีโรงเรียนจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน  4  แห่ง ได้แก่

 1. ร.ร. บ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร) มี นายอาณัติ ผิวสว่าง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 2. ร.ร. อนุบาลหนองกอง  มี นายวิชิต เวชพันธุ์  ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
 3. ร.ร. บ้านนาคูณ  มี นางสาวนิภารัตน์ อินทะนาม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 4. ร.ร. บ้านนารายณ์  มี นายดำรง ธิสุกะ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ทั้ง 4 โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

      สำหรับการดูแลการจัดการศึกษาของ อบต.บ้านค้อ ได้จัดให้บริการประชาชนในพื้นที่จำนวน 2 ประเภท คือโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้

1.โรงเรียนอนุบาลหนองกอง เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โดยได้รับถ่ายโอนจาก สพฐ. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 และตั้งชื่อใหม่คือโรงเรียนอนุบาลหนองกองจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ให้บริการการศึกษา 6 หมู่บ้าน โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองกอง  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ปัจจุบันในปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียนประมาณ 99 คน มีบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำนวน 8 คน

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 3  แห่ง  คือ

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.บ้านค้อ จัดตั้งเองเมื่อปี พ.ศ. 2540 จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ให้บริการการศึกษา หมู่ 1และหมู่ 6 ของตำบลบ้านค้อ ปัจจุบันมีเด็กเล็ก จำนวน 21 คน มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ  จำนวน 2 คน                                 

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุตตมาวาส เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.บ้านค้อรับถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี  ให้บริการการศึกษาบ้านนารายณ์  หมู่ 3 และหมู่ 5  ตำบลบ้านค้อ ปัจจุบันมีเด็กเล็ก จำนวน 23 คน มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุตตมาวาส จำนวน 1 คน                                     

                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างอรุณ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.บ้านค้อรับถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ให้บริการการศึกษาบ้านนาคูณ หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ ปัจจุบันมีเด็กเล็ก จำนวน 30 คน มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดศรีสว่างอรุณ จำนวน 2 คน                       

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภท)

bankholocal

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : 6411711@dla.go.th  สำนักปลัด โทร.042-219978   โทรสาร : 042-219978

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.bankholocal.go.th
   Copyright © 2019. www.bankholocal.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem