เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

                     เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  ลำดับ            ชื่อ-สกุล           ตำแหน่ง       เบอร์โทร
    1 นายหนูเที่ยง หงษ์ทอง นายก อบต.บ้านค้อ 082-8551240
    2 นายภานุวัฒน์ บุญประสพ รองนายก อบต.บ้านค้อ 089-9404927
    3 นายวิรัตน์ จำรักษา รองนายก อบต.บ้านค้อ 099-9508018
    4 นายแพง มีชัย เลขานุการนายก อบต.บ้านค้อ 084-7901523
    5 นายชวลิต พรมเทศ ประธานสภา 082-7370865
    6 นายธนาวัช โสคำ รองประธานสภา 085-0112489
    7 นายณรงค์ชัย แสงเสนาะ สมาชิกสภา 088-5158949
    8 นายถาวร ทองแถม สมาชิกสภา 087-4315662
    9 นายทองสุก พิมพา สมาชิกสภา 082-1013131
   10 นายบุญทัน พลหินลาด สมาชิกสภา 084-4206519
   11 นายบุญออน เชื้อกลางใหญ่ สมาชิกสภา 089-0226613
   12 นายประยงค์ มีบุญ สมาชิกสภา 088-3246619
   13 นายประสิทธิ์ บุญรัตน์ สมาชิกสภา 087-8640420
   14  นายสมควร กู่แก้ว สมาชิกสภา 089-7110221
   15 นายสุขสันต์ ธาตุมะณี สมาชิกสภา 082-3057503
   16 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ เดชโฮม เลขานุการสมาชิกสภา 081-2610813

                              เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      1 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ เดชโฮม ปลัด อบต.บ้านค้อ   081-2610813
      2 นายประยูร  ขุนแก้ว รองปลัด อบต.บ้านค้อ  
      3 นางสุพิศ เสวตวงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   083-6683723
      4 นางสุวภัค เวชพันธุ์ ผู้อำนวยกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

bankholocal