เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

01

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ เดชโฮม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
 

 

02

นายประยูร ขุนแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

03

นายฉัตรปรินทร์ วัชร์ธนโฆสิต
หัวหน้าสำนักปลัด

04

นางสุพิศ เสวตวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

05

นายครรชิต เวินชุม
ผู้อำนวยการกองช่าง

oo

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

06

นางสุวภัค เวชพันธุ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

bankholocal