เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

02

นายวิชิต เวชพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกอง
 

03

นางวนิดา จันทร์เพ็ง
ครู คศ.2

04

นางวาสนา กลิ่นแก้วณรงค์
ครู คศ.2

05

นางเตือนใจ เลพล
ครู คศ.2

06

นางณัฐธิดา เปรมปรีดิ์
ครู คศ.2

15

นางสุภาภรณ์ ชาวหลวง
ครู คศ.2

08

นางอมรรัตน์ ลาภโคกสูง
ครู คศ.2

oo

ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.

oo

ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.
 

09

นางสุติมา พรมเทศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

10

น.ส.สุพิชญา แสงตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

11

นายเศรษฐพงษ์ แสนนาวา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ช่วยราชการ)

12

น.ส.วราภรณ์ บุตรดี
บุคลากรสนับสนุนการสอน

13

นายอนุสรณ์ พันป้อง
คนงานทั่วไป

14

นายสงคราม ทองแกม
ภารโรง